Monthly Archives: April 2020

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘NGUYEN NHAT THUONG’, ‘amount’ => ‘530000’, ‘phone’ => ‘0989394703’, ‘order_id’ => ‘779’, ‘messageId’ => ‘171b3c6cb0b3b319’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ NGUYEN NHAT THUONG’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘NGUYEN VAN KHAI’, ‘amount’ => ‘199000’, ‘phone’ => ‘01695771143’, ‘order_id’ => ‘775’, ‘messageId’ => ‘171a4fd3441cdcb7’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ NGUYEN VAN KHAI’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘NGUYEN VAN KHAI’, ‘amount’ => ‘300000’, ‘phone’ => ‘01695771143’, ‘order_id’ => ‘774’, ‘messageId’ => ‘171a4f3f812e4495’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ NGUYEN VAN KHAI’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘TRƯƠNG THANH HẬU’, ‘amount’ => ‘199000’, ‘phone’ => ‘01689229421’, ‘order_id’ => ‘0’, ‘messageId’ => ‘171a41956c8da3e2’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ TRƯƠNG THANH HẬU’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘ĐINH TIẾN VŨ’, ‘amount’ => ‘300000’, ‘phone’ => ‘0986595475’, ‘order_id’ => ‘0’, ‘messageId’ => ‘1719a0dd590a4f0a’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ ĐINH TIẾN VŨ’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘Ho Ngoc Cuong’, ‘amount’ => ‘300000’, ‘phone’ => ‘0977143671’, ‘order_id’ => ‘766’, ‘messageId’ => ‘1719143549286bcd’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ Ho Ngoc Cuong’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘LAI CAO PHUC’, ‘amount’ => ‘530000’, ‘phone’ => ‘0931679975’, ‘order_id’ => ‘755’, ‘messageId’ => ‘1717773ccbaa400e’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ LAI CAO PHUC’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘LAI CAO PHUC’, ‘amount’ => ‘530000’, ‘phone’ => ‘0931679975’, ‘order_id’ => ‘755’, ‘messageId’ => ‘1717773ccbaa400e’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ LAI CAO PHUC’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘DINH TIEN VU’, ‘amount’ => ‘2000000’, ‘phone’ => ‘0986595475’, ‘order_id’ => ‘0’, ‘messageId’ => ‘171743f7ca09266a’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ DINH TIEN VU’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )

test

array ( ‘sender_fullname’ => ‘VU THANH HAI’, ‘amount’ => ‘720000’, ‘phone’ => ‘0978906076’, ‘order_id’ => ‘122’, ‘messageId’ => ‘1716e567d44469ba’, ‘subject’ => ‘Bạn vừa nhận được tiền từ VU THANH HAI’, ‘client_name’ => ‘MoMo ‘, ‘clientemail’ => ‘dangngocbinh.dnb@gmail.com’, ‘key’ => ‘MDg3MEZCQzlEODY3ODY2MUJGOTg=’, )